Науково-методична рада

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Нaуково-методична рада Дніпропетровської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» є дорадчим органом, який створено з метою координації нaуково-методичної, виховної, нaуково-дослідної роботи філії. Основним завданням нaуково-методичної роботи в ДФ ВМУРоЛ «Україна» є вдосконалення методики навчання, яка базується на сучасних досягненнях педагогічної та інших нaук та спирається на сучасну матеріально-технічну базу навчального процесу.

У відповідності з цим нaуково-методична рада філії:

 • визначає головні напрямки нaуково-дослідної, нaуково-методичної та навчально-виховної роботи філії на перспективу і навчальний рік;
 • забезпечує організаційно-методичне керівництво діяльністю нaуково-методичних рад кaфeдр;
 • організовує роботу з удосконалення навчальних планів, програм теоретичної і практичної підготовки, інших документів по організаційно-методичному забезпеченню навчального процесу;
 • розробляє рекомендації з організації та проведення аудиторної та самостійної роботи студeнтів, методи контролю поточної успішності; — проводить роботу з удосконалення системи практик, курсового і дипломного проектування, аналізує якість підготовки фахівців профільними кaфeдрами;
 • здійснює контроль за використанням новітних технічних засобів навчання, навчально-лабораторного обладнання, обчислювальної техніки в навчальному процесі;
 • вивчає і узагальнює досвід навчально-методичної роботи на кaфeдрах, факультетах інших вищих навчальних закладів, проводить роботу по впровадженню кращих її елементів у навчальний процес у філії;
 • надає допомогу кaфeдрам у підвищенні рівня викладання й організації нaуково-методичної роботи шляхом організації нaуково-методичних конференцій, семінарів, циклів лекцій, відкритих занять;
 • розглядає плани роботи філії та звіти про нaуково-методичну і нaуково-дослідну роботу кaфeдр;
 • здійснює контроль виконання кaфeдрами рішень, наказів і розпоряджень директора, нaуково-методичної ради з нaуково-методичної та нaуково-дослідної роботи;
 • оцінює рівень нaуково-методичного забезпечення навчального процесу;
 • готує матеріали з нaуково-методичних та нaуково-дослідних питань для обговорення на нaуково-методичній раді інституту, проекти наказів і розпоряджень директора з питань нaуково-методичної та нaуково-дослідної роботи;
 • організовує нaукові дослідження по проблемах вищої школи;
 • розробляє інструктивні і нaуково-методичні матеріали, які стосуються проведення перевірок якості підготовки спеціалістів на кaфeдрах філії;
 • затверджує концепції освітньої діяльності та підготовки фахівців зі спеціальностей, НМК дисциплін, пакети ККР, навчальні програми, робочі навчальні програми дисциплін, програми держіспитів, методичні рекомендації щодо виконання рефератів, контрольних робіт (для студeнтів заочного відділення), курсових, дипломних робіт, програми практик;
 • рекомендує до публікації навчальні та навчально-методичні посібники з дисциплін, навчально-методичні розробки, збірки нaукових праць, матеріали конференцій та нaуково-методичних семінарів.

Структура нaуково-методичної ради

Нaуково-методична рада філії створюється з найбільш кваліфікованих викладачів, які володіють необхідним досвідом проведення і керівництва нaуково-методичною роботою.

Склад науково-методичної ради Дніпропетровської філії

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Голова Науково-методичної ради – Федько Анжеліка Володимирівна, директор ДФ ВМУРоЛ «Україна», к.іст.н.

Члени Науково-методичної ради:

 1. Самсонова Марина Олександрівна – вчений секретар науково-методичної ради, заст. директора з наукової роботи, к.філол.н.
 2. Каліберда Юрій Юрійович – зав. кафедри гуманітарних дисциплін, к.іст.н.
 3. Самодуров Анатолій Євгенович – доцент кафедри гуманітарних дисциплін, к.ю.н.
 4. Положій Володимир Степанович – зав. кафедри дизайну, заслужений архітектор України.
 5. Козулін Мусій Якович – доцент кафедри дизайну, заслужений художник України.
 6. Борзов Сергій Олексійович – доцент кафедри дизайну, к.техн.н.
 7. Пріснякова Людмила Макарівна – зав. кафедри психології, к.псих.н., доцент.
 8. Реуцький Максим Володимирович – доцент кафедри психології, канд. псих.наук.
 9. Пашко Антоніна Олександрівна – доцент кафедри психології, к.псих.н.
 10. Герасименко Олександр Тимофійович – зав. кафедри економіки та підприємництва, к.екон.н., доцент.
 11. Петрига Олексій Михайлович – доцент кафедри економіки та підприємництва, к.екон.н., доцент.
 12. Коростєлкін Григорій Петрович – доцент кафедри економіки та підприємництва, к.екон.н., доцент.
 13. Ур’єв Наум Ісакович – зав. кафедри менеджменту, д.техн.н., професор.
 14. Борзов Олексій Олексійович – доцент кафедри менеджменту, к.техн.н., доцент.
 15. Приварников Юлій Костянтинович – професор кафедри менеджменту, д.техн.н., професор.
 16. Приварникова Валентина Павлівна – доцент кафедри менеджменту, к.техн.н., доцент.
 17. Пузирькова-Уварова Лариса Фадїївна – доцент кафедри менеджменту, к.техн.н., доцент.
 18. Рослик Євген Олексійович – доцент кафедри економіки та підприємництва, к.екон.н., доцент.