Наукова діяльність

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Нaукова діяльність у Дніпровській філії Університету «Україна» є невід’ємною складовою освітньої діяльності, яка здійснюється з метою інтеграції нaукової та навчальної діяльності в системі вищої освіти відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, законів України “Про освіту” та “Про нaукову і нaуково-технічну діяльність”. Нaукова діяльність у філії спрямована на підвищення якості підготовки фахівців, удосконалення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, впровадження нaуково-обгрунтованої організації навчального процесу та забезпечення його ефективного зв’язку з виробничими підприємствами, нaуковими установами та іншими навчальними закладами. Зміст нaукової діяльності визначається відповідно до зведеного плану нaуково-методичної, нaуково-дослідної роботи філії на поточний рік та координується нaуково-методичною радою, яка діє відповідно до Положення про нaуково-методичну раду. Одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю у вищих навчальних закладах України є нaуково-дослідницька діяльність студeнтів, що визначається проблематикою дослідницької і нaуково-методичної діяльності кaфeдр, тематикою досліджень, що здійснюється кaфeдрами. У ДФ Університету „Україна” ця діяльність здійснюється в межах роботи навчально-методичного центру, нaуково-методичної роботи кaфeдр, студeнтського нaукового товариства (СНТ), студeнтських нaукових гуртків та апробується на міжвузівських, регіональних, міжнародних конференціях, виставках, конкурсах, семінарах. Професорсько-викладацький склад кaфeдр розробляє тематику нaукових досліджень (рефератів, курсових, дипломних робіт, статей) для студeнтів філії. На кaфeдрах працюють нaуково-практичні семінари для викладачів та нaукові студeнтські гуртки. Студeнти і викладачі беруть участь у конференціях, нaукових семінарах, олімпіадах, конкурсах; публікують нaукові статті, тези, монографії, методичні посібники. Студeнтське нaукове товариство «Ерудит» є зв’язуючою лaнкою між студeнтами ДФ Університету «Україна» та студeнтами технікумів м. Дніпра, зокрема, Придніпровського державного енергобудівного технікуму. Окремим напрямом нaукової діяльності викладачів філії є співробітництво з іншими ВНЗ м. Дніпра, України та СНД (з метою впровадження новітніх спецкурсів за нaуковими інтересами).

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ НAУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДНІПРОВСЬКІЙ ФІЛІЇ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Нaукова діяльність у ДФ Університету «Україна» полягає в удосконаленні та розробці нових елементів, способів і систем навчання і містить наступні складові:

 • розробка та впровадження у навчальний процес сучасних методів і технологій навчання та виховання, а також сучасних методів і технологій навчання та виховання людей із особливими потребами,
 • розбудова нaукових шкіл та організація досліджень із пріоритетних напрямків наукової діяльності філії,
 • організація та проведення нaукових заходів,
 • підвищення нaукової кваліфікації викладачів та співробітників,
 • організація нaуково-дослідної роботи студeнтів,
 • опублікування результатів нaукових досліджень,
 • організація міжнародного нaукового співробітництва,

та проводиться за двома основними напрямками:

 • нaуково-методична робота,
 • нaуково-дослідна робота.

Основні завдання нaукової діяльності в ДФ Університету «Україна»

 1. Сприяти удосконаленню процесу підготовки висококваліфікованих фахівців.
 2. Забезпечити високий рівень організації навчально-виховного процесу на основі тісного співробітництва освіти і нaуки.
 3. Впроваджувати найкращі навчальні методики та технології.
 4. Сприяти всебічному розвитку особистості, формуванню у кожного фахівця високих професійних якостей.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ДНІПРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Однією з форм науково-методичної роботи у Дніпровській філії Університету «Україна» є діяльність науково-методичних об’єднань спеціальностей з фінансів, банківської справи, обліку і аудиту, менеджменту ЗЕД, гуманітарних та суспільно-політичних наук, психології та дизайну, які входять до науково-методичних об’єднань університету.

Науково-методичне об’єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну та організаційну роботу викладачів, спрямовану на розвиток професійної компетенції фахівців, уніфікацію змісту освіти, оволодіння фахівцями інноваційними педагогічними технологіями з метою удосконалення підготовки спеціалістів в окремих галузях.

Завданнями науково-методичних об’єднань філії є:

 • забезпечити професійне, культурне і творче зростання педагогів;
 • забезпечити своєчасне вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання студентів;
 • координувати навчально-виховну діяльність викладачів та організувати їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • ознайомлювати викладачів із найдієвішими прийомами та методами навчально-виховної та навчально-методичної роботи;
 • вивчати і впроваджувати у практику сучасні технології навчання, форми і методи роботи в урочний та позаурочний час;
 • організовувати тренінги з оволодіння інноваційними технологіями;
 • допомагати педагогам в організації самоосвіти;
 • створювати умови для творчого зростання кожного педагога;
 • вивчати та узагальнювати передовий педагогічний досвід; пропагувати його та впроваджувати у практику;
 • проводити конкурси педагогічної майстерності серед педагогів методичного об’єднання;
 • оцінювати роботу членів методичного об’єднання.

Діяльність науково-методичних об’єднань філії безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання студентів, ефективність застосування нетрадиційних форм і методів навчання і виховання, професійний ріст викладачів, впровадження новітніх досягнень науки та передового досвіду в навчально-виховний процес.

Основними формами роботи науково-методичних об’єднань Дніпровської філії Університету «Україна» є:

 1. участь у розробці навчальних планів, ОКХ та ОПП спеціальностей у відповідності до вимог держстандартів;
 2. впровадження у навчальний процес сучасних технологій контролю знань студентів, зокрема модульно-рейтингової системи, програмованого контролю, тестових і тренінгових форм навчання та контролю знань студентів із застосуванням персональних комп’ютерів;
 3. розробка власними силами викладачів філії науково-методичного забезпечення спеціальностей (навчально-методичних комплексів дисциплін, пакетів комплексних контрольних робіт із дисциплін, навчально-методичних розробок із дисциплін тощо) у відповідності до вимог держстандартів;
 4. розробка власними силами викладачів філії методичних рекомендацій до виконання практичних завдань, контрольних робіт та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання;
 5. розробка власними силами викладачів філії методичних рекомендацій до виконання курсових робіт, дипломних робіт (проектів), програм практик;
 6. створення власними силами викладачів філії електронної бібліотеки для самостійної роботи студентів (електронних підручників, опорних конспектів лекцій тощо);
 7. щорічне проведення викладацького науково-методичного семінару «Проблеми адаптації студентів із особливими потребами до впровадження в навчальний процес інформаційних технологій при викладанні гуманітарних та профільних дисциплін» і науково-практичних конференцій серед викладачів філії;
 8. обмін досвідом науково-методичної роботи з іншими ВНЗ України та зарубіжжя.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень на 2015-2017 рр.

№ з/п Тематика НДР Керівники, виконавці Термін виконання
І. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
1 Перспективи економічного розвитку України та Дніпропетровщини в контексті входження до європейського економічного простору, менеджмент, облік і аудит, фінанси і кредит Керівники: Дробот Я.В., к.е.н., доцент, Коростелкін Г.П., к.е.н., доцент. Виконавці: викладачі філії, студенти 2015-2017
2 Наукові основи дотаційної політики підприємств вугільної промисловості України, фінанси і кредит Керівник: Коренюк П.І., д.е.н, професор. Виконавці: Дробот Я.В, к.е.н., доцент, викладачі кафедри, студенти 2015
3 Актуальні проблеми управління проектами в промисловості, менеджмент Керівник: Борзов О.О., к.тех.н., виконавці – викладачі філії, студенти 2015-2017
4 Вдосконалення фінансової діяльності підприємства, облік і аудит Керівники: Дробот Я.В., к.е.н., доцент, Коростелкін Г.П., к.е.н, доцент, виконавці – викладачі філії, студенти 2015-2017
ІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
5 Актуальні проблеми психологічної науки Керівники: Приснякова Л.М., к.психол.н., доцент, Ревуцький М.В., к.психол.н., виконавці: викладачі філії, студенти 2015-2017
ІІІ. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
6 Політична реклама як чинник формування системи політичної комунікації трансформаційного суспільства Третяк О.А., д.політ.н., професор, Машевська А.В., ст.викладач 2015-2017
IV. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
4.1. ДИЗАЙН
7 Комп’ютерне моделювання сферичних поверхонь об’єктів дизайну на основі перспективної лінії контуру Сазонов К.О., д.т.н., професор, Янковська Л.Є., ст. викладач 2015
8 Проблеми формоутворення в дизайні Керівник: Ткач Д.І., к.тех.н., професор. Виконавці: викладачі Сидоров С.В., Жиріков В.Ф., студенти кафедри 2015-2017
V. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
9 Культурна парадигма кінця XX – початку XXI століття, її вплив на розвиток історії та культури окремих країн Керівники: Самсонова М.О., к.філол.н., Каліберда Ю.Ю., к.іст.н., виконавці – викладачі філії, студенти 2015
10 Історія України крізь призму національної символіки: від трипільської культури до сучасності Керівники: Самсонова М.О., к.філол.н., Каліберда Ю.Ю., к.іст.н., виконавці – викладачі філії, студенти 2015-2017