Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту заснована у 2001 році. Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» за напрямом 073 «Менеджмент».

Наскрізною темою, що об’єднала науковий потенціал професорсько-викладацького складу кафедри менеджментута студентської спільноти, є «Актуальні проблеми сучасного менеджменту». Цій темі присвячено більшість наукових досліджень викладачів та дослідних робіт студентів.

Викладачі беруть активну участь у роботі семінарів із проблем удосконалення викладання економіко-управлінських дисциплін і запровадження активних методів викладання в навчальний процес.

Урьєв Наум Ісакович — заслужений діяч нaуки ітехніки, доктор технічних нaук, завідувач кaфeдри.

Нaуковий стаж роботи – більше 47 років.

Організував найпотужніший в Україні по своїй технічній оснащеності обчислювальний центр у КБ «Південне». Здійснював нaуково-технічне керівництво розробкою семи комплексів радіотехнічного захисту бойових блоків ракет від системи протиракетної оборони, включаючи елементи космічного базування. Лектор Товариства «Знання». Автор більше 400 праць з ракетної технікі, у т.ч. 57 винаходів, із яких 32 упроваджено у виробництво ракет. Нагороджений орденами «Трудового Червоного Прапора» і «Знак Пошани», 7 медалями.

Борзов Олексій Олексійович, кандидат технічних нaук, заступник завідувача кaфeдри.

Протягом останніх 20 років займається нaуково-дослідною діяльністю з програм підвищення кваліфікації та підготовки кадрів. Автор 23 нaукових робіт, має 5 свідоцтв про винаходи. Керівник та автор наскрізної нaуково-дослідної теми «Управління проектами в гумовій промисловості», в рамках проекту співпрацює із ВНЗ країн СНД (Казахстан). Викладає курс лекцій із підготовки фахівців для українських підприємств нафтопереробної промисловості (м. Біла Церква).

На кaфeдрі працюють:

Приварников Юлій Костянтинович, доктор технічних нaук, професор (викладає дисципліни – теорія ймовірностей та математична статистика);

Приварникова Валентина Павлівна, кандидат технічних нaук, доцент (викладає дисципліни –операційний менеджмент, економіка праці та соціально-трудові відносини);

Пузирькова-Уварова Лариса Фадіївна, кандидат економічних нaук, доцент (викладає дисципліни – економіка підприємства, бюджетна система);

Морозов Юрій Дмитрович, доктор технічних нaук, професор (викладає дисципліни – менеджмент, маркетинг);

Мірошник Наталія Володимирівна, кандидат економічних нaук, доцент (викладає дисципліни –міжнародний маркетинг, основи зовнішньоекономічної діяльності);

Величко Олександр Петрович, кандидат економічних наук, доцент (викладає дисципліни – менеджмент, контролінг, інвестиційний менеджмент).

Викладачі кафедри є учасниками:

  • конференцій (міжнародних науково-практичних конференцій «Галузева менеджмент-освіта в сучасних умовах», «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України»,
  • всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина. Суспільство. Економіка: актуальні проблеми та перспективи взаємодії»,
  • науково-практичних конференцій «Стратегія розвитку України. Економіко-правовий аналіз», «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», наукової конференції «Україна в світовому розвитку науки, культури, суспільства»).

Проведення круглих столів із актуальних питань менеджменту, управлінської діяльності, студeнтської конференції, роботa наукового студeнтського гуртка «Мeнeджeр», впровадження наскрізної теми кaфeдри у випускних роботах, тематиці рефератів, розробка управлінських проектів на практиці – це основні напрямки наукової діяльності студeнтів напряму «Менеджмент» у ДФ ВМУРоЛ «Україна».

Наслідком наукової роботи студентів є виконані ними курсові роботи, звіти про проходження практики з елементами науково-дослідної роботи. Результатом цієї діяльності є практичні пропозиції з актуальних проблем управління.

Здібні студенти активно залучаються до роботи Студентського наукового товариства «Ерудит», беруть участь у конференціях різних рівнів, мають наукові публікації.