Кафедра економіки та менеджменту

     Кафедра економіки та менеджменту заснована у 2001 році. Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», напрямами підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент»

Дробот Ярослав Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кaфeдри.

На кaфeдрі працюють:

   Борзов Сергій Олексійович – кандидат технічних наук, доцент

   Калінчик Микола Володимирович – доктор економічних наук, професор

   Коренюк Петро Іванович – доктор економічних наук, професор

   Марченко В’ячеслав Володимирович – кандидат технічних наук, доцент

   Петрига Олексій Михайлович – кандидат економічних наук, доцент

 

Наскрізною темою, що об’єднала науковий потенціал професорсько-викладацького складу кафедри економіки і підприємництва та студентської спільноти, є «Вдосконалення фінансової діяльності підприємства» та «Актуальні проблеми сучасного менеджменту».  Цій темі присвячено більшість наукових досліджень викладачів та дослідних робіт студентів.

Теоретичні аспекти фінансової діяльності підприємств неодноразово обговорювалися викладачами кафедри на конференціях, таких як «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України», «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика», «Стратегія розвитку України. Економіко-правовий аналіз», «Наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: теоретично-практичне значення і напрями подальшого розвитку», «Економічна динаміка – головний інструмент дослідження і прогнозування розвитку суспільства» та ін.

Викладачі беруть активну участь у роботі науково-методичних шкіл і семінарів із проблем удосконалення викладання економічних дисциплін і запровадження активних методів викладання в навчальний процес.

Викладачами кафедри ведеться наукова роботі зі студентами у колі наукового гуртка «Регіон». Цей гурток базується на дослідженні питань розвитку національної економіки та банківської справи.

Проведення круглих столів із актуальних питань менеджменту, управлінської діяльності, студeнтської конференції, роботa наукового студeнтського гуртка «Мeнeджeр», впровадження наскрізної теми кaфeдри у випускних роботах, тематиці рефератів, розробка управлінських проектів на практиці – це основні напрямки наукової діяльності студeнтів напряму «Менеджмент» у ДФ ВМУРоЛ «Україна».

Викладачі кафедри є учасниками:

  • конференцій (міжнародних науково-практичних конференцій «Галузева менеджмент-освіта в сучасних умовах», «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України»,
  • всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина. Суспільство. Економіка: актуальні проблеми та перспективи взаємодії»,
  • науково-практичних конференцій «Стратегія розвитку України. Економіко-правовий аналіз», «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», наукової конференції «Україна в світовому розвитку науки, культури, суспільства»).

Різні аспекти даної проблематики висвітлюються на засіданнях студентського наукового гуртка «Регіон», стають темами для досліджень викладачів, що апробують як теоретичні розробки, так і практичні винаходи на різноманітних конференціях, публікують у монографіях, тезах доповідей, наукових статтях тощо.

Підготовка молодих спеціалістів здійснюється шляхом прикріплення до наукових керівників – доцентів і професорів кафедри і безпосередньої участі у наукових конференціях, зокрема, у міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми промисловості європейського континенту», міжнародній науково-практичній конференції «Науковий прогрес на рубежі тисячоліття», Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України”.

Серед наскрізних тем наукових досліджень студентів – конкурентоспроможність економіки України, розвиток економіки України в сучасний період, зовнішньоекономічна та банківська діяльність в Україні.

Наслідком наукової роботи студентів є виконані ними курсові роботи, звіти про проходження практики з елементами науково-дослідної роботи. Результатом цієї діяльності є практичні пропозиції з актуальних проблем управління.