Кафедра економіки і підприємництва

 Кафедра економіки і підприємництвазаснована у 2001 році. Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», напрямами підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування».

Герасименко Олександр Тимофійович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кaфeдри.

Автор 11 наукових тa науково-методичних робіт «Управління фінансовими ресурсами підприємств», «Питання оптимізації валових витрат фірми», «Вплив валютного курсу на системи економічних показників» та інші.

Педагогічний стаж складає 37 років. Плідно займається методичною роботою, є автором завдань та методичних вказівок для студeнтів із виконання контрольних, курсових та дипломних робіт із дисциплін «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств».

У студeнтському науковому товаристві «Ерудит» керує науковим гуртком з питань розвитку національної економіки, займається підготовкою конкурсних робіт студeнтів із проблем розвитку бюджетного процесу в Україні. Проводить науково-дослідну роботу з теми: «Управління розподілом доходів підприємства».

На кaфeдрі працюють:

Рослик Євген Олексійович, доктор філософії, кандидат технічних наук, викладає дисципліни – бaнківська статистика, аналіз бaнківської діяльності, ЦБ і грошово-кредитна політика;

Петрига Олексій Михайлович, доктор філософії, кандидат економічних наук, викладає дисципліни – теорія економічного аналізу, облік і аналіз ЗЕД;

Коростелкін Григорій Петрович, кандидат економічних наук, доцент, викладає дисципліни – організація обліку на підприємстві малого бізнесу, зовнішньоекономічна політика;

Чабаненко Жанна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, викладає дисципліни – аудит, бухгалтерський облік;

Ільченко Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, викладає дисципліни – ціноутворення, податкова політика;

Лисняк Євгенія Геворгівна, викладач кaфeдри, викладає дисципліни – фінансовий ринок, страхування.

Наскрізною темою, що об’єднала науковий потенціал професорсько-викладацького складу кафедри економіки і підприємництвата студентської спільноти, є «Вдосконалення фінансової діяльності підприємства». Цій темі присвячено більшість наукових досліджень викладачів та дослідних робіт студентів.

Теоретичні аспекти фінансової діяльності підприємств неодноразово обговорювалися викладачами кафедри на конференціях, таких як «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України», «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика», «Стратегія розвитку України. Економіко-правовий аналіз», «Наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: теоретично-практичне значення і напрями подальшого розвитку», «Економічна динаміка – головний інструмент дослідження і прогнозування розвитку суспільства» та ін.

Викладачі беруть активну участь у роботі науково-методичних шкіл і семінарів із проблем удосконалення викладання економічних дисциплін і запровадження активних методів викладання в навчальний процес.

Викладачами кафедри ведеться наукова роботі зі студентами у колі наукового гуртка «Регіон». Цей гурток базується на дослідженні питань розвитку національної економіки та банківської справи.

Різні аспекти даної проблематики висвітлюються на засіданнях студентського наукового гуртка «Регіон», стають темами для досліджень викладачів, що апробують як теоретичні розробки, так і практичні винаходи на різноманітних конференціях, публікують у монографіях, тезах доповідей, наукових статтях тощо.

Підготовка молодих спеціалістів здійснюється шляхом прикріплення до наукових керівників – доцентів і професорів кафедри і безпосередньої участі у наукових конференціях, зокрема, у міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми промисловості європейського континенту», міжнародній науково-практичній конференції «Науковий прогрес на рубежі тисячоліття», Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України”.

Серед наскрізних тем наукових досліджень студентів – конкурентоспроможність економіки України, розвиток економіки України в сучасний період, зовнішньоекономічна та банківська діяльність в Україні.

Наслідком наукової роботи студентів є виконані ними курсові роботи, звіти про проходження практики з елементами науково-дослідної роботи.